Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

BRIEVEN aak een

Wat aanbelangt de evenwydige, het is gemakkelyk die te tekenen, en van alle de andere te onderfcheiden; men heeft maar aan te wyzen de breedte of den afftandvan den Evenaar, die noordelyk of zuidelyk zal zyn; maar op wat wyze zal men een middaglyn kunnen befchryven, en die van alle de andere onderfcheiden ? Zy gelykenen malkander volmaakt,, en zyn onderling alle gelyk, en geen is er welke eenig wezenlyk teken boven den anderen heeft: het hangt dan alleenlyk maar af van onze willekeur om een zekeren middaglyn te kiezen, en dien te bepaalen, om alle andere daar van af te leidén. Indien men by voorbeeld, in de figuur in het begin van dezen brief gefteld, den middaglyn BDA verkoos, zoo zou het .gemakkelyk weezen ons een befchryving van elk anderen middaglyn te geeven, gelyk als B M A; men zou ons maar in den Evenaar hebben aan te wyzen den boog D M, die begreepen is tusfchen den bepaalden middaglyn BDA en BMA, waarvan ■gehandek wordt, mits men er maar byvoege, in wat zin men uit den bepaalden -middaglyn moet vertrekken om tot den anderen te komen, of het is naar hetOoften of naar het Westen»

Dezen

Sluiten