is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÜITSCHE PRINCES. s$®

vereenigd in de plaats I, en vermits zy ongemeen fterk zyn, en de hoedanigheid, van te verwarmen hebben , is het natuuriyk , dat de vereeniging van zoo veele ftraalen in I een trap van hitte voortbrengt, die in ftaat is om brandbaareftoffen , die men daar fteld,te branden. Dc plaats nu, alwaar zoo veel hitte vereenigd is , word genoemd brandpunt; de reden van deze benaaming ten opzichte van de verheve glafen, is' duidelyk: Daarom word een verheve glas ook brandglas genoemd, en waar van U.°H de uitwerkfelen bekend zyn. ft merke alleenJyk maar op, dat deze eigenfchap, om de ftraalen van de Zon in een zeker punt te vergaaren, dat men hun brandpunt noemt, aan alle verheve glafen eigen is; zy ver cc'. mgen ook de ftraalen van de maan, van de fterren, en van alle lighaamen , die ver af zyn; en fchoon hun kragt te klein is, om eenige warmte , voort te brengen, zoo bediend men zig evenwel van denzelvden naam van brandpunt: Derhalven is het brandpunt van een glas niets-anders dan de plaats, alwaar het beeld van de ver afgeleegene voorwerpen verbeeld word, waar bymen nog deze voorwaarde moet byvoegen, dat het voorwerp gelegen is in den as zelvs

van