is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenisse van de vyanden van den christelyken godsdienst uit deszelfs voorlezingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44Q Gefchiedenis van de Vyanden

Wolf in zyne notitia Kartonen by een verzameld.

Onze Jooden nemen den Talmud, Mischna en Gemara aan (*) en houden die voor Godlyk. Er zyn ook onder onze Jooden veel Sadduceen (**) dan zy mogen zich niet bekend maken , anders zouden zy uit hunne vergaderingen worden uitgeftooten. Integendeel worden dezelve in Afrika en andere vergelegene plaatzen menigvuldig gevonden. In Polen zyn ook veele Sadduceen, die zich onder de Kareërs ophouden. Hier door ontftaat een mis/lag, dat men dikwils de Kareërs met de Sadduceen verwart. Ook onder de Turken mogen de Sadduceen hun gevoelen niet openbaren, dewyl zy de Opftanding ontkennen, en de Turk die gelooft. Men kan onze Jooden in drie hoopen verdoelen. Eene hoop zyn blinde en onkundige Phanfeen, die van hunne Rabbynen met opzet in die blindheid en onkunde gehouden worden; wanc als hun verftand verlicht werd, dan zouden zy den Rabbynen geengehoor meer geven en afvallen Uit dien hoofde weten deeze Jooden ook geenen grond van hun Geloof op te geven , maar praaten alleen hunne Rabbynen na, hetgeen zy gehoord hebben DeezeRabhynenhehbenopdeUniverfiteiten in Po'.

len

C) Men zie boven b!. 9. e„ herhaale , het geen wy daar reeds gezegd hebben, (**) Zie bl. 2j.