Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii VOORBERICHT.

ons Gemeenebest eenen dienst te bewy, zen, met hen over de waarde der voorschriften , in het bovengemelde werk .vervat, ook in de Nederduitfche taaie te laaten oordeelen: het. belang, 'twelk dit ons Land, in het vermeerderen der .fchaapen, tot uitbreiding van den Akkerbouw, en in het verbeteren van derzelver wollen, tot onder/leuning van de Handwerken en Fabrieken , beeft, is al te kenbaar, dan dat de Maatfchappy. den aandacht en de werkzaamheid van haare Landgenooten omtrent deeze onderwerpen zou behoeven optewekken.

Niettemin kan zy niet afzyn, daar voorbeelden zomtyds fterken indruk kunnen maaken, het groot gewicht, 't welk men in andere. Landen ftelc in, en de onberekenbaare voordeden, welken men geniet door eene goede beftiering van het Wol.-* Vee, den oplettenden Leezer te ertnneren. Wien toch- is onbekend, dat in Span jen de wol een van de kostbaarfte voortbrengfels ze-

dert

Sluiten