is toegevoegd aan uw favorieten.

De Theodicée van Paulus, of De rechtvaardigheid Gods [...] aangetoond [...] in eenige aanmerkingen op deszelfs Brief aan de Romeinen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ll AANTEKENINGEN

Belijdenis richterlljk is ter dood gebragt, weder, .om uit denzelven terug roept, en in 't leven herfteld , kan niemand aarzelen , dit voor eene ver. klaaring te houden uit den hemel van deszelfs onfchuld, en dus van de waarheid van zijne belijdenis.

6. Geroepe», Dit geroepen heeft betrekking op geroepen Apostel in 't eerfte vérs. Hij wil 'er •mede zeggen. „ Nademaal jesus Christus „ mij geroepen heeft, om het Euangelium onder „ de Heidenen te verkondigen, waar onder gijl. „ Romeinen ook behoort, merke ik ook te recht # uL aan a!s geroepen van j e s u s Christus om ,, mij als uWen Apostel aan te neemen, en te 9, hooren."

7. Geroepen heiligen. Hij zegt niet Christenen, Welke naam de navolgers van jesus te Antiochié'n, waarfchijnlijk door uitlandfche Romeinené uit bitterheid het eerst is toegevoegd , in eéne Latynfche buiging zoo veel zeggende als Mes1, [tas drijvers, en dus hunne leer, maar geenzins hun hoofd, zoo men gemeenlijk acht, aanduidende. Offchoon deze naam naderhand in 't algemeen zij aangehoomen, en te Romen, wanneer paulus dit fchreef, door de gelovigen op zich zei ven als eenen eernaam moge zijn toegepast, is bet nochtans uit zijnen eerften blief aan de Korintenaars genoegzaam op te maaken, dat hij deze benaming niet hebbe goedgekeurd, noch 'er zich in zijne fchriften van bediend hebbe, veideelenJe hij het menschlijk gellaeht in Juoden

en