is toegevoegd aan je favorieten.

De Theodicée van Paulus, of De rechtvaardigheid Gods [...] aangetoond [...] in eenige aanmerkingen op deszelfs Brief aan de Romeinen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op hê-p VYFDE HOOFDSTUK* nf

*ijn gedrag op te volgen, 't geen Paulus zelve vooiftelt H. 2. 14» 15. maar wie is zoo dwaas van deze uitfpraaken van 't gezond verftand met de we* van God te verwarren, of wie zal niet aanftonds eene oneindig grooter kracht van verplichting aan 'sHeeren bevelen toekennen, dan die, welke de voorbrengfels van ons eigen brein medebrengen; en (het geen hier van onaffcheidbaar is) niet even gereede'.ijk befeffen, dat de gevolgen, welke het overtreeden van de wetten der hoogfte Majefteit onvermijdlijk na zich fleept, noodwendig oneindig rampzaliger zijn, dan die, welke met het veronachtzaamen der voorfchriften van ons eigen redelijk vermengen in verband ftaan?

Nu eerst verftaan wij, van welken aart 'de dood zij, welke den Zondaar treffen moet, wanneer Gods verdraagzaamheid over hem een einde zal genomen hebben: want, dewijl de lichaamlijke dood volgens recht de ftraf niec kan zijn der zonden, welke geen overtreeding van Gods wet inüuiten, en echter deze zonden, overtreedingen zijnde van de zedenkundige wet, welke jnenfehen zich zeiven en elkander voorfchrijven, door wetloos geweld den dood kunnen veroorzaaken, 't gaen niemand ontkennen zal, en eindlijk de overtreeding van Gods wet noodwendig een oneindig rampzaliger gevolg hebben moet, als het veronachtzaamen van een menschlijk voorfchrift veroorzaaken kan, is het ligt te

be-