Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■8§ «3? I»

ferwaarlooid wordt, en op een'geringen prijs ftaat. Zn dewijl nu de Orthodoxen, ik meene die welke ik pag. 85- 8tf. befchreeven heb, volgens hunne Mening, voor de zuivere leer waaken, en hunnen ijver voor dezelve, den Volke inboezemen en mededeelen, zo blijkt dat de Intolerantie niet zonder alle Nuttigheid is. Want de Intoler anten waaken wel voor eenige Menfchen leeringen en Beufela.rijen, maar zij waaken toch tenens ook, zoo men zegt en gelooft, met veel ijver voor veele gewigtige waarheden. Ergo.

6. ) De Ondervinding leert ons, dat, wanneer veele Christenen in hunne vroege jeugd den Bijbel en zommige Texten, van den Catechi3 eer-Mees ter, van den Predikant, van Vader en Grootvader, zus of zo hebben hooren verklaaren, en van hen deeze of geene ftelling als eene gewigtige en dierbaare Waarheid hebben overgenoomen of geërfd, en 'er dan een Tolerant opftaat, en die plaatzen geheel en al anders verklaart, en zommige van hunne gewigtige en dierbaare Waarheden, voor nietswaardige , en zelfs voor fchadelijke vooroordeelen te boek fielt en ingang bij hem vindt; zo gaan dje Menfchen zomtijds veel verder, ja zo verre, dat zij alles voor Vooroordeelen houden, 't geen zij in hunne jeugd van den Christelijken Godsdienst geleerd hebben. Erge. —

7. ) De ondervinding toont ons onder die gee»en? die onder het opzicht van een* Intolerant

op-

Sluiten