is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over ZACHAR. IX. 9, io. 4I?

Steden, en derzelver bevvoonders in den figuure* lijken Hij] meermaalen onder het zinnebeeld van jongvrouwen of jonge dogters, voorgefteld, en aangefproken, inzonderheid van de Propheeten; gelijk een ieder heeft kunnen bemerken , die in derzelver fchriften zig eenigzins geoeffend heeft. Dus zijn dan ook de dogter van Zion, en de dog. ter van Jerufalem, de ifiwooners, de burgerij van diefteden,- welke eene en dezelve gemeenfejap inderdaad waren, voor zo verre Zion, Davids ftad, de berg van Gods heiligdom, aan Jerufalem verknogt, en in deezer muuren als was ingeflooten. Deeze maant de Propheet aan tot groote en ongemeene Vreugde, tot het betoonen van openbaare tekenen van blijdfchap Want, Verheug u zeer, is eigenlijk ga ter reije, dans in het ronde uit alle uwe kragt (i), en juich, laat de lugt door een luidruchtig gejuich zig fchudden (k); betoon door openbaar vreugde - bedrijf de onbedwongene bhjdfchap uwer harten. En tot deeze groote blijdfchap worden zij aangefpoord, uit aanmerkinge der koomst van eenen uitrïeekenden Koning en Verlosfcr, welke als hun Koning bij hen bekend was en verwagt wierd. Op deezen trant immers

wordt

CO m. Zie D. I. bl. aÖ3. C/J» en bl. 398, 39s>. A. Schultens. Comm. in Job. p. 78, 79.

(•*') 'j;>VJ Welks eerfte betekenis is van eene bee. vende, trillende bewoeginge. Vergelijk het Arabisch

III. DE.EL Dd