Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 't ëvenwïgt der goeden, enz. 21

hen meer eifchen en vorderen, dan hij niet alleen naar zijne natuur, maar ook naar zijne bijzondere omftandigheden cn verbindtenisfen , in ftaat is daar te ftellen. Eu, Gode zij dank, mijne aandachtige Toehoorers! als wij flechts zoo billijk en onzijdig in onze oordeelen te werk gaan, als wij anderen maar altoos dat zelfde recht willen laaten wedervaaren, het welk wij voor ons zeiven begeeren ; zoo zal het ons voorzeker niet aan redenen tot weltevredenheid, en ook dikwijls niet aan gronden en bronnen der zuiverfte en edelfte vreugd ontbreeken. Wij zullen geenen geheel reinen en volmaakten onder die genen aantreffen , van welke niemand rein en volmaakt is; doch even zoo weinig zullen wij immer ergens eenen ontdekken die van alle goede en loilijke eigenfchappen ontbloot, der deugd geheel afgeftorven , en aan de ondeugd volkomen overgegeeven is. Zeer zelden zullen ons menfchen voorkomen, wier weinige goede oogmerken en handelingen door de menigte van kwaade en ondeugende bedrijven geheel en al verdonkerd zijn; wier geheel overleggen en trachten alleen op boosheid en ongerechtigheid gevestigd, wier gansch aanzijn als het ware van ondeugd en misdrijf verflonden is. Elke eeuw heeft, wel is waar, eenige derzulken voordgebragt, gelijk de B 3 on-

Sluiten