is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der godlijke voorzienigheid [...] in leerredenen voorgedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fZ OVER DE GODLIJKE VOORZIENIGHEID

bedrijven, tot dus verre gedaan, nadenkt, en die lm Hechts,door aanhoudende verftrooijinge voor eenen tijd lang kan verflikken en doen zwijgen; gy berekent niet de verlooren vreugd der ziel; met de hem overal vervolgende vrees voor den dood en de eeuwigheid. En evenwel dit alles, te fimengenoomen , maakt hem tot eenen der ellendigfte, beklaagensvvaardigfle ftervelingén. Gijvergeet het Hechts, bij uw onbedachtzaam oordeel, dat rijkdom en goederen, nog niet de gelukzaligheid zijn, en dat zij alleen in de hand des wijzen, des deugdzaamen, middelen tot waare gelukzaligheid worden. — Befchouwf dezen aanzienlijken dwaas. Ziet hoe hij zich verheft op zijne geboorte, op zijnen rang, met zijne verbindtenisfen , met het aanzien,, dat hij in de gezelfchappen geniet. Gij verwondert u, dat hem deze goederen ten deele geworden zijn, en denkt, dat alleen de wijze zulke voorrechten moest bezitten, en zulk een aanzien verkrijgen. Maar ook hier misleiden uwe zinnen u. Wat toch konden zulke voorrechten belooningen, voor den Wijzen zijn: voorrechten, die even zoo toevallig als vergankelijk zijn , die geene inwendige waardij hebben, die men heden bezitten, en morgen verliezen kan, die ons.geene zuivere noch duurzaame genoegens aanbrengen ? — Gij beklaagt.