is toegevoegd aan je favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN GEHEELE ZINNËNa ■ $2$

3i zijnen opvolger . benoemden.'!. . Wie zou bet laatte gedeelte van dezen Zin, als een gevolg van het ecrte, . verwachten ? „ Tillotfon was jj bij uitftek bemind, zo, van den-Koning als ,., van de Koningin ;" dit .was de hoofd-gedachte : nu verwachten wij dat er een bewijs hiervan,, of ten minften iets, het welk tot deze ge» dachte betrekking heeft, zal volgen, en plotzeJijk worden wij overvallen door eene gehee! nieuwe voortelling,, „ welke Dr...Tennifon tot

zijnen opvolger benoemden."- De volgende plaats is, uit jvl-iddleton's Leven van Cicero .genomen. ,, In deze onaangenaame omtandighe3, den , zo wel.ten opzichte van zijn huisfelijk

leeven als van zijn openbaar, karakter-, werd „ Cicero nog daar te boven door een nieuw en „ bitter ongeval ter neder geflagen, door den dood

naamelijk van zijne geliefde dochter Tullia,

welke voorviel niet lang. na haare echtfehei„ ding met Dolabella, wiens geaardheid en ze-

den in het geheel niet met de haare overeen3, temden." Het hoofdonderwerp van dezen Zin is de dood van Tullia , welke de oorzaak was van 's Vaders, neerflagtighcid; de tijdsbepaaling van dezen -dood , als zijnde voorgevallen kort na haare echtfeheiding met Dolabella , kan op eene gepaste wijze in dep Z'm invloeien ; maar de daarop volgende aanmerking over het karakter van Dokbella is van het hoofdonderWerp 'ten eenenmaale. vreemd , .en verbreekt de X 2 esffl-