is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Metaphora. 43^

„ waarlijk welfpreekend , die gemeene dingen »> Plat» gewigtige met deftigheid, en roiddelfoortige in eenen middelbaaren Stijl weet voort ,» te draagen. — Want die niets bedaard, bes, paald en onderfcheiden kan voorftellen, maar „ terftond zonder voorbereiding den Toehoor», der in vuur en flam wil zetten, gelijkt eenen „ onzinnigen in het gezeJfchap van verftandi33 ge, of eenen dronkenen in het gezelfchap ,» tan nuchteren menfchen." * Deze vermaaning dient bijzonder van leerlingen in de kunst van fchrijven ter harte genoomen te worden, dewijl dezen gemeenlijk groot gevaar loopen om door eene onberaadene verwondering over alles, wat een fchitterend voorkomen heeft, weggefleept te worden, zonder te bedenken, of zulks daar te pas komt of niet. f

Ff3 De

* Is enim est eloquent, qui et bumilia fiubtiliter , et megna graviter, et mediocria temperate potest dieere —— Nam qui nihil pstest tranquille, nihil leniter, nihil defl. nise , distinöe , potest dicere , is, cum non praeparath auribus infiammare rem coepit, furere apud fanos, et quafi inter fiobrios baccbari temulentus videtur.

Cic. de Oratore.

t Welk menfch van eenigen fmaak kan de volgende plaats uit Sraollet verdraagen ? Spreekende van eene bekende Parlaments Acte, die, na lange tegenkanting, ten laatften echter met eene groote meerderheid van Hemmen doorging en 's Konings goedkeuring verwierf, drukt hij zich dus uit: „ Ten laatften

n dreef