Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 PROEVE OVER DE OOGMERKEN

ning door bezwaarlijken ftrijd behoefden te' behaalen, zonder dat de Godsvrucht hen iets kostte, zo dat het goede te doen bij hen natuurlijke behoefte was, — als dan, ontbreekt hun plichtmatig gedrag, die luister en waardij, welke het in andere toeftanden door bezwaarlijk ftrijden en kostbaare opofferingen zou verkreegen hebben; zij verdienen wel ecnige overmaate van genoegen en geluk, om dat zij fchuldelooze wezens zijn, doch kunnen geenzins voorwerpen zijn van belooning, naardien zij niets meer gedaan hebben, dan waartoe de rechte vociltelling der dingen en hunnen uiterlijken toeftand, waar toe hun eigenbelang, hen dreef; noch ook die gunst en dat welbehaagen des OpperftenWezens verwerven, welke uit hoofde van Deszelfs volmaakte kennis en Heiligheid eeniglijk kan verkreegen worden doorben, die 'er zich met moeite en infpanning onder veelerleie bezwaarnisfen aan gele°-eri lieten zijn, Hem welbehaaglijk te wandelen en Hem daadlijk bragten de zuivere, maar duure offeranden van beheerschte zinlijkheid en onderdrukte hartstochten; —— de plichtmaatigheid van het gedrag deezer goede fchepfelen, zou dus die waardij misfen, welke de ftrijd en het lijden der Godsvrucht bijzet; ■ boven dien zouden

zij ook tot de oefening van veele deugden de gelegenheid misfen, van die deugden naamlijk , welke natuurlijk en zedelijk kwaad, belediging, overmagt der ondeugenden en ftrijdigheid tusfchen toeftanden en verdienften onderftellen. Hen zou de

ge-

Sluiten