Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Nieuwe Schrijver!. t$

térs , en de Leezer wordt telkens van onvoltooide bedrijven afgetrokken , geflingerd vaö plaats tot plaats, van Athenen naar Sicilië, vaa daar naar Peloponnefus , naaar Corcyra, naar Mitylenen, tot dat de Schrijver ons alles heeft verteld, wat op die plaatfen is omgegaan. Hij levert ons eene groote meenigte afgefcheurde en verftrooide ledemaaten , welke wij bezwaarlijk tot één lichaam kunnen famenvoegenj en door dei ze verkeerde Verdeeling en behandeling van zijn onderwerp wordt deze oordeelkundige Gefchiedfchrijver fomtijds lastig, of althans min aangenaam, dan hij anders zoude geweest zijn. Deswegen is hij ook met recht door eenen van de beste Kunstrechters der Oudheid, Dionyfius den. Halicarnasfer, ftrengelijk doorgëftreekeri. *

Dc

* De ftrengh'eid, waarmede -.hij Thucydides beóor» deelt , gaat in fommige opzichten wat te ver, Hij berispt hem' in de keuze van zijn onderwerp , als 't welk gèen' glans noch bevalligheid genoeg had , e» te rijk was in wandaaden en akelige gebeurtenisfen, met welke Thucydides zich , volgens de aanmerking van Dionyfius , gaarne ophield. Hij is vooringeno. mén met Herodotus, wien hij, zo wel in de keuze als ih de behandeling van zijn onderwerp , de voorkeur geeft boven alle andere Gefchiedfchrijvers. Het is waar, dat het onderwérp van Thucydides het vrolijke én fchitterende niet heeft van dat van Herodotus; maar echter is het geenszins ontbloot van waarde. De Peloponnefifche oorlog was een ftrijd tusfehen twee magtige Staaten, dien van Athenen en

• - • • ■ ■ Li'

Sluiten