is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige verhandeling ter oplossing der vraage, Zyn 'er zedelyke daaden, tot dewelken 's menschen natuurlyke verplichting niet kan worden betoogd dan op grond van de onsterffelykheid der zielen? Aan welke de prys van het Stolpiaansch legaat in den jaare MDCCLXXXIX. is toegeweezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n VERHANDELING van

neer iemand ter bevordering van zyn eigen geluk niet redelyk wil handelen.

Zou men gelukkiger flaagen , wanneer men de betooging van een natuurlyke Verplichting op de belangen van anderen wilde doen fteunen , by iemand die de zynen daar aan op zou moeten opofferen, en daartoe door eenige geheime neigingen niet van zelfs reeds wierd aangezet ? Immers is het geenfins te verwagten , dat de redeneeringen , die men by zou kunnen brengen, eenigen indruk zouden maaken , daar zy inderdaad niet zouden bewyzen kunnen het geene dat men 'er mede bewyzen wilde.

Wy zullen, om dit nader aan te toonen , eerdelyk naarfpooren, wat van deeze dingen te zeggen zy, wanneer men alle wedervergelding volftrekt ontkent; en vervolgens eenige gedachten voordellen wegens de flelfels , die men zou kun ■ nen aanneemen nopens de wedervergelding , zonder de onfterffelykheid der Ziel toe te ftaan.

Wanneer men gelooft, dat 'er geen God is of geen Voorzienigheid; dat de Ziel, zo men haar al iets wezentlyks acht te zyn, met het Lichaam vergaat; en dat de Mensch derhalven tot geene verdere verantwoording van zyne daaden geroepen zal worden; dan is men des niet te min, wil ' men eenig genot van 't leven hebben, gedwongen zodanige daaden te vermyden, die voor den Wereldlykeii Rechter draf baar zyn; die de haat, de wraak, de afgunst of de verachting der Menfchen zouden opwekken; of die door haar zeiven rechtsdreeks leed of nadeel zouden toebrengen. Daar* men voorts de vriendfchap en de gunst van zyne Medemenfchen noodig heeft; 't zy om zyn behoeften te vervullen , 't zy om eenige zoetigheeden in 't leven te genieten,