is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de onderscheidene soorten van koortsen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z E N U W-K O O R T S. QJ

- Eene groote verdooving, of doove pyn en koude tast het agterfte gedeelte des hoofds dikwils aan, en zomtyds wordt een zwaare pyn gevoeld boven op, langs de kroonnaad; Leze pyn, en die van het agterfte deel des hoofds vergezellen gemeenlyk zenuw-koortfen, en worden veelal door eenig foort van ylhoofdigheid gevolgd.

In dezen ftaat blyft de Lyder dikwils geduurende vyfof zes dagen,met een zwaar, bleek, ingezonken wezen, fchynende niet zeer ziek, en egter zeer verre af van gezond te zyn; rusteloos, angftig, en gemeenlyk geheel zonder flaap, fchoon zomtyds zeer iluimerig en bezwaard; maar fchoon hy zelfs den geenen, die by hem zyn, toefchynt te flaapen, hy heeft 'er geheel geene gewaarwording van, en ontkent dat hy geilaapcn hebbe.

De Pols is geduurende al dien tyd ras, flap, enongelyk, zomtyds wankelende, en zomtyds voor eenige weinige minuuten langzaam, ja zelfs tusfchenpoozehde, en dan weder, met eene fchielyke opzetting in het wezen, onmiddelyk zeer ras, en misfchicn fchielyk daarna weder verbazend bedaard eneenpaarig; en dit alles beurtelings. .— De Hitte en huiveringen zyn even onzeker en ongelyk; zomtyds een fchielyke kleur en gloed op de wangen, terwyl de tippen van neus en ooren koud zyn, en het voorhoofd terzelfder tyd met een koud zweet bedauwd is. • Ja het is zeer ge¬

meen, dat een hooge kleur en hitte zig op

het