is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van uitgeleezene en andere wis- en natuurkundige verhandelingen, door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDIGE VER HANDELINGEN,enz. i73

raadplegen mee den Heer Mosschenbroek., in zyne lieginfels der Natuurkunde, § 41 %, 416. Men kan ook nazien onze eigene proerneemmg, N°. 651 ia myne Aantekeningen ijl).

$ 40.

(») Voor zedanigen myner Lezers die begeerig zyn de wyze te weeten , op welke men het flingerpunt bepalen kan , aan een Slingsr, waar aan verfcheidene gewigten, ten minden meer dan twee, fehommelen, zal ik hier plaatfen, alwaar het niet onvoegzaam kan geagt worden, om zulken de fnosite te (paren het zo even in den texr. aan. gehaalde Werk van den Heere Müsschenbrojtk in te zien, eene Oplosfing van dit navolgende

Vraagstuk.

Aan de zeerligte, dunne, maar onbuigzaame draad eener t'faamgeftelde Slinger, hangen, op ondcrfebeide plaaifen , vier even zwaare gewigten, A , B, C en D, die aan gemelde draad flingeren; de alitand van't punt vaa beweeging, of 't ophang, punt, van 't gewigt A, is «, van B, b, van C, c, en van D, d. Men vraagd nu naar de plaats van 't fchommelpunt , of hoe lang een enkelde Slinger za! zyn, welke in even langen tyd als de gegevene eens zal fchommelen ?

Oplossing.

Uit het beredeneerde , in de laatstvoorgaande anntekening, is gereedclyk afteleiden, wanneer men van ieder gewigt de afftandeu van 't punt van beweegingen van'tfchommelpunt te famen multipliceert, dat dan de fom der Produüen, die voortkomen uit de afflanden dier gewigten die .boven 't fchommelpunt zyn , gelyk is aan de fom der overige Prodiitïen. Ik ftel de afftand tusfchen de punten van fchommeling en van beweging" x,en onderftelledat de gewigttn A en B boven, en C en D onder 't fchommelpunc

aan

O 3