Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4E H >

Utrecht, en zijne onderhoorige Bisfchop» p n5 weder te brengen , de Heer Brancadoro , Aartsbisfchop van Nifibi, in Afia, de moeite wel had kunnen fpaaren, om aan de Katholijken van Holland, die tot zijn Bisdom riet behooren , over dit punt Harderlijke Brieven te zenden.

Wij zullen ook nog aanmerken, dat de Utrechtfche Geestelijkheid zig niet vergenoegd heeft in haar Befluit.de gevoelens omtrent de verpligte gehoorzaamheid aan de Overheid , waar van zij altoos belijdenis gedaan heeft, open te legleggen, en aan de Harders aantebeveelen om dezelve aanhoudend de Geloovigen inteprenten ; zij heeft het niet minder van li?ar pligt geagt, de t !genovergeftelde dwaalingen te verwerpen en te veroordeeien , inzonderheid deze (telling van eenen Verdeediger der Jefuitfche Sociëteit: „ Wij maaken geene zwaarigheid om „ opertlijk te verzeekeren, dat de Paus , „ indien het de nood vereischt, de magt heeft om de Katholijke Onderdaanen „ van den Eed der getrouwheid te ont„ (laan, indien de Vorst hen geweldaade„ lijk behandelt, en den waaren Gods;, dienstwil uitroeijen; wij voegen'er bij, „ dat het een verdiensüg werk is, indien

» ce

Sluiten