Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menschheid. I. BOEK.

Welk een groot Toneel opent zich hier niet voor ons, wanneer wy de oneindige verfcheidenheid der Menschiyke vatbaarheden overdenken. Een uitzigt, dat ons duizelig maakt, en om hetwelk te overzien , ook het fcherpst Menfchelyk oog onbekwaam is. E'm onbegrypelyke afdand tusfchen den laagften trap van gemeen Verftand tot den hoogden trap van den grooten Geest.

■%$> l— 1 —r- j=,^.-=r,i,.. _■ t—>e»

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Gezond Verjland. Eenvoudigheid. Dwaaiheidt fflyiheid,

Jrïoe voortreflyk ook alle deeze eigenfchappen der Ziel zyn , die wy tot hier toe befchouwt hebben; zy bekomen egter haare eigenlyke waarde eerst , door de regte gedeldheid van haare werkingen,

Schoon onze zinnen nog zoo ver reikten; ons geheugen nog zoo grooten fchat van voórdellingeh bewaarde; onze verdichtir.gskragt ons onver* moeid nieuwe gedaantens afbeeldde; ons vooruitzien tot in het oneindige zich alle mogelyke veranderingen in de wereld voordelde; Öns verdand onverzaadlyk deeds nieuwe denkbeelden verzamelde; onze rede met eene onvermoeide bezigheid deeds nieuwe gevolgen uit dezelven afleidde;

C 2 fihooa

Sluiten