is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMEINEN.

Pragt van

CONSTAN. TINÜS.

De Gothen overwonnen , en tot Ectamptcn verheeven.

Verfcliaft, onvoorzigtig, yzer aan de Perpaanen.

De Wysgeer

SOPATF.R

onrcgtvaardig veroordeeld.

44 ALGEMEENE

blinden, 't Geen de sctpio's, 't geen een juliüs cesar belachlyk zoude gevonden nebben, trok nu de opmerking der voornaamfte Burgeren, en was het voorwerp hunner gevestigde begeerte.

Constantinus zelve ftrekte ten voorbedde eener pragtige leevenswyze: hy droeg altoos het Keizerlyk hoofdcieraad; zyne Mantel fchitterde van Paarlen: zyne Hofhouding en zyne Feesten hadden veel van den Afiatifchen Smaak. Een vreemd middel waarlyk, om de breuke des Ryks te heelen, en den voorfpoed te Conftantinopole te doen huisvesten !

Het overige zyner Regeeringe verfchaft meer ftofs om hem te laaken dan te pryzen. Hy behaalde eene groote overwinning op de Gothen; doch verhief veelen van dat Volk tot hooge Waardigheden, en zette dus eenigzins de deur des Ryks voor die Barbaaren open. — Hy ontving de Afgezanten van sapor den II, Koning van Perfie , van wiens toebereidzelen ten oorloge hy niet onkundig was; doch hy vergenoegde zich met dien Vorst, ten voordeele der Christenen, door hem vervolgd, te fchryven,.en zondt hem yzer om 'er wapens van te vervaardigen , en hy verzogt de gebeden der Bisfchoppen en van den Heiligen antonius, den Thebaïfchen Woestynier; doch hy deedt den Wysgeer sopater ombrengen, wiens misdryf, indien wy eunapius mo^cn gelooven , alleen beftondt in de misbruiken des Hofs te hebben willen hervormen: de Hovelingen befchuldigden hem van Toverkunfte-

naa-