Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 115

geweest; dewyl zy als in het middelpunt des Ryks lag.

Een der weezenlyke verrigtingen, in die netelige omftandigheden , was de Ryksinkomften, door den oorlog tegen de Perfen uitgeput, te herftellen: en de rust van binnen , door het verfchil van Godsdienst fteeds geftoord, te bevorderen en te bewaaren. Valentinianus maakte hierop befchikkingen. Hy verklaarde dat niemand ontheheven zou zyn van de belastingen , die de oorlog tegen de Barbaaren vorderde; dat zyne Hofbedienden en de Overheden daar toe het hunne zouden opbrengen, en een voorbeeld van yver moesten geeven zo wel als de Geestlyken, die byzondcr belydenis deeden van gereedheid om de ongel ukkigen by te ftaan. Men merke hierop dat constantius, juist door dé eigenfte beweegreden gedreeven , de Geestlyken ontheven hadt van die belasting, zeggende dat hun inkomen ten voordeele der armen ftrekte. Maar wat betekende dit, als hunne Liefde zwakker was dan hunne Baatzugt, en daar voor moest wyken ?

De gefchenken, door de Steden , in zekere omftandigheden den Vorften gedaan, waren zeer verminderd door julianus, die deeze fteeds aangemerkt hadt, als volkomen vrywillige giften. Valentinianus veranderde dezelve in fchattingen , en onthief 'er geenen van , uitgenomen de Raadsheeren. De fchaarsheid aan geld noodzaakte hem misfehien om dit middel te baate te neemen. Dan hy liet zeer ftrenge Wetten aanH 2 flaan

DE

ROMEINEN.

Schikkingen van valen-,

tinjanus ,

op het her. itel der geldmiddelengemaakt.

De Geestlyken moesten belastingen opbrengen.

De gefchenken der Steden in fchattingen verderd.

Sluiten