is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 85

verlosfen, hebben eerzugtige inzigten het Hof van Rome kunnen aanzetten tot zulk eenen aanflag. Deeze was een allergefchiktst middel om deszelfs gezag in Afie uit te breiden , daar fchatting fchuldige Vorften te krygen , cn eindelyk de Griekfche Kerk te onderwerpen, 't zy door geweld, 't zydoor list. De gelegenheid deedt zich op, en werd greetig aangegreepen. Wy zullen zien welke roerzeis het Menschdom op 't geweldigst kunnen ontrusten.

Een Heremiet uit Amiens in Picardye, petrus geheeten , een onverfchrokke gcestdryver, uit Jerufalem wederkeerende, wei-waards hy eene bedevaard gedaan hadt, gaf eene zo aandoenlyke en hartroerende bcfchryving van de verdrukking der Heilige Stad, en de bejammerenswaardige behandelingen , die de Christgeloovigen aldaar leeden, dat Paus urbanus de II het raadzaam oordeelde, de Volken en de Vorften op de heen te helpen. Petrus de Heremiet, een Man van fchriklyk uitzien, met oud verfleeten gewaad gedekt, zwierf blootsvoets rond, fprak als een Propheet, en werd als zodanig gehoord; hy zette elk aan tot dien Heiligen kryg, en droeg met zich een Brief, dien hy voorgaf in den Hemel gefchreeven te weezen, en ingerigt aan alle regtfchaape Christgeloovigen, om hun te beweegen tot verlosling hunner ongelukkige medebroederen in Palestina. Op deeze wyze verfpreidde zich deeze geestdryvery allerwegen.

Paus urbanus de II deedt, in den jaare MXCV, te Placentia, eene KerkvergaF 3 de-

IV.

TYDPERK.

Petrus de Heremiet maakt de Geestdryvery , ten dien opzichte 3 gaande.

Paus urbanusII houdt 'er eenücrk.-