Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 127

wyduitgeftrekt Ryk, waar de Wetten en Zeden tot eene altoosduurende borstweering ftrekken. Maar heeft de wil van den Vorst de overhand niet boven het gezag der Wetten ? Zyn fchrik en geweld, of, als men dit liever ftelle, zyn de eigendunklyke bevelen van het Hof, de kragtigfte en meestvermogendfte roerzeis niet des Staatsbeftuurs ? Dit is het punt, waar op 't in dit gefchil neder komt. Een overvloed van bekende gebeurtenisfen fchynt genoegzaam om het te beflisfen. Wy hebben ze uit de pen der Jefuitfche Zendelingen, groote toejuichers van een Staatsbeftuur , ftrookende met hunne beginzelen van onderwerplyke gehoorzaamheid.

De diepfte eerbied voor 't Vaderlyk gezag is de grond van het Chineefche Staatsbeftuur. Men eerbiedt den Keizer als den algemeenen Vader des Keizerryks. Gelukkige Onderdaanen, indien hy zich dienheerlyken tytel waardig gedraage. Maar die Vader, bykans als eene Godheid aangebeden, en wiens bevelen men diensvolgens niet durft onderzoeken, wordt daar door, natuurlyk, zeer oppermagtig. Indien hy wil, niets biedt hem wederftand; alles buigt en bukt. De Gunftelingen, de Gefneedenen kunnen, op 's Keizers-naam, de billykfte vonnisfen vernietigen, de fchreeuwendfte onregtvaardigheden pleegen en heiligen. De vrees , veel eer dan kinderlyke liefde, ftrekt tot regelmaat van de gehoorzaamheid der Mandarvnen en des Volks. Eén woord van Vader

Vrees is het beweegrad des Chincefcken Staatsbeftuurs.

Sluiten