Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

Niets kan dé Mandarynén, bekleed met zulk een edel ampt, aanzetten om de waarheid te verraaden. Eene heerlyke inftelling buiten twyfel. Doch, waarom met het ont* fluiten gewagt tot op het 'einde eens Keizerlyken Stams ? Eene zo fpade komende openbaarwording is veel min in ftaat om de Deugd aan te moedigen en de Ondeugd af te fchrikken, dan een fpoediger ontdekking. Men zou welhaast vermoeden, of de eigendunklyke Regeering deeze wonder nutte inftelling niet veranderd hebbe.

De berugte Chineefche muur, vyf honderd mylen lang, vyf-en-veertig voeten hoog, en achttien voeten dik; meer dan twee honderd jaaren vóór ' onze gewoone Jaartelling gebouwd, om den inval der Tartaaren af te weeren, heeft niet kunnen beletten dat zy tot twee maaien China overweldigden: eerst in de Dertiende Eeuw onder gengis-kan en zyne Zoonen; de andere keer in de Zeventiende Eeuw. Van deeze laatfte alleen moet ik hier reppen.

Eenige gewelddaadigheden, den Mantcheouxfche Tartaaren aangedaan, verbitterden dit vry en krygshaftig Volk. Zy wreekten zich door de wapenen. Tegen alle vermoeienis, fen gehard, niets vreezende, en den dood zelfs veragtende, hadden zy, als Oorlogshelden, zo veel boven de Chineezen voor uit, als deezen in befchaafdheid hun overtroffen. De Noordlykfte Gewesten werden door hun bemagtigdj als een oproerig Mandaryn de Zuidlykfte innam. In 't Jaar MDCXLf maakte deeze Mandaryn zich meester van Pekin, X. deel; I de

China tot Éweemaalen beiriagtigd.

inval der Mantcheouxfche Tartaareni

Sluiten