is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARAKTERKUNDE. 91

gelyk zy denken , om dat zy vermoeden dat iedereen denkt gelyk hy fpreekt, om dat zy niemand verdacht houden dat hy hen ongelukkig wil maaken? Eva kan het zich niet verbeelden, dat het eene fchepfel van God het andere zoude kunnen benadeelen , of zelfs zoude wenfchen dit te doen: en voegt men daarby de vleijende fpraak der verleiding; de deelneeming in hun geluk en Ongeluk, in hun grootere en kleinere volmaaktheden; let men daarby op den godsdien* ftigen toon , waar van zich de fterkfte en be-

dreevendfte verleiders altoos bedienden;

hoe gemakkelyk konde, ik wil niet flechts zeg* gen eene zinlyke, niets overleggende, maar veelmeer eene goedhartige, met het bedrog geheel onbekende, onfchuldige Vrouw, bedroogen worden. Want God heeft den mensch oprecht gemaakt, en zonder twyfel zocht deeze dit Beeld in alle fchepfels rondom zich.

Maar hoe charaktermaatig is nu het gevolg van het verhaal! Hoe overëenkomftig is het gedrag van de Stamouders met de menfchelyke Natuur! Een misflag, vooral als 'er nog geene hebbelykheid in het onrecht plaats heeft, brengt gemeenlyk het tweeleedig gevolg voort, Verwarring en de zaak van zich aftefchuiven. De gefchiedenis van den val verhaalt ook het een zowel als het

ander. • Naauwlyks ondervinden zy de eerfte

gevolgen van hunne ongehoorzaamheid , of vol van verwarring en fchroom, durven zy eikanderen niet aanzien. Te vooren vond de een in den anderen de onfchuld, welke hy by zich-zelven gewaar wierd. De een mist nu by den anderen de onfchuld, welke hy by zich zeiven mist. De een ontdekte te vooren met blydfchap de

rust