Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338 Het C KARAKTER

beloop der gefchiedenis nog meer ontdekken * hoe lang zyne liefde voor dezen onvvaardigen Zoon duurt. Onderdrukte hy misichien ook dit denkbeeld daarom zo zeer, dewyl het de oude wond altyd weder opkrabde, dat zyne dwaasheid 'er fchuld aan was, zulks te moeten lyden? Uit de vergelyking der Pfalmen, welke tot den tyd der eerfte vervolging van Saul en tot deeze laatfte behooren, blykr. ten minften , dat, wanneer in de eerfte zekere kloekmoedigheid heerscht, in deeze laatfte de treurigheid over zyne zonden altyd met de klagt over zyne vyanden gepaard gaat; eene aanmerking , welke te zeer lchynt verwaarloosd te zyn van veelen,die het beproefd hebben, om de aanleidingen tot de Pfalmen uit de gefchiedenis van David optemaaken. Maar laaten wy tot de gefchiedenis zelve wederkeeren.

De vlucht des Konings ontdekt in veelerlei ojjzichten het hart van zyne onderdaanen. De één zoekt 'er voordeel mede te doen, een ander zyne wraak te koelen, en een derde toont zich hier een trouw gemoedelyk man te zyn. Ziba, aan wien Davidde huisfelyke zaaken van Mepbibofeth heeft opgedraagen, wordt een verraader van zynen Heer. Hy maakte gebruik van deszelfs ligchaamelyke zwakheid, volgt den Koning fpoedig met gefchenken , zegt dat Mephibojeth uit het oproer voordeel trekken en het Koningryk bemagtigen wilde , en daardoor ontvangt Ziba alle de goederen , welke David aan "Jonathans Zoon gefchonken had. Indien Ziba anders geene trouwloosheid gepleegd heeft, dan moet men rechtvaardig genoeg zyn, om het vonnis van Davidy vooral in zyne tegeirwoordige omftandigbe-

den,

/

Sluiten