Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 Over het AMPT, CHARAKTER,enzV

den knoop nog niet oplosfen. Doch hiervan meer in het vervolg. Zie hier nog eenige andere bedenkingen.

Men handelt onrecht wanneer men zegt, dat de afgodery het eenigfte denkbeeld in de redevoeringen der Profeeten is. Het is alte onbefchaamd gelogen, indien men zeggen durft, dat de verbeetering der zeden han onverfcbillig was. Op zich-zeiven blyft het echter waar, dat hen geen misdryf onverichoonelyker voorkomt, dan het eerstgemelde. De geheele Israëlietifche Staat is gegrond op het leerftuk van èènen God ', dit leerltuk omverre te ftooten, is by hen in den eigenlyken zin een ftaats - misdryf; en dewyl de Koning, in betrekking tot deeze nationaale wet befchouwd, altyd ook een onderdaan blyft, kunnen de yveraars voor deeze wet voor hem zo weinig als voor den gemeeniten burger hiervan eene uitzondering maaken. Mo fes heeft den overtreeder van deeze wet de ftraffe des doods toegekend, en mogelyk moest hy dit wel doen, indien hy het oogmerk wilde bereiken, het welk zo klaarblykelyk het middenpunt van alle zyne verordeningen was. De Koning trad in de plaats van den Wetgeever, en het volk gaf hem met de Koningklyke waardigheid volmagt, om daarnaar te vonnisfen. Wanneer hy nu de eerlte was, die zich ontdeed van zyne verphgting — hv, wiens voorbeeld zo magtig werkte, — hy , m wiens hand, gelyk wy uit de gefchiedenis van Jbab weeten (*) , de dwaaling welhgt tot ver-

(*) Zie in 't voorige by Almb. En evenwel kan M organ zeggen, dat de afgodendienaars nooit, maar de diepaars van Jehovah altyd zouden vervolgd hebben.

Sluiten