Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van PAULU S. 38? begeeft. Maar doet hy dit uit hoogmoed, neemt hy't hem kwaalyk, die anders handelt, ofdrekt de Leeraar der Christenen de uitzondering tot op zich-zelven uit, dan wordt het ftrydig met het Charakter van Paulus. Een Leeraar .is in het geval van een geneesmeester, op wien ik weinig zou vertrouwen, wanneer hy zich alleenlyk by ligte zieken begaf, en de gevaarlyke zieken verliet of fchuuwde. Ja zelfs wordt het by elk Christen , volgens de uitdrukking van Paulus, tot een' pligt, wanneer de omdandigheden zulks vereifchen. By gevolg zyn 'er misdagen en gebrek aan den getst van verdraagzaamheid , aan heide zyden! Misdagen, ö gy goede oprechte Christenen! wanneer gy u in uzeiven opfluit; wanneer gy ten hoogden eenige weinigen uitkiest, die gy oordeelt, uwen omgang waardig te zyn; wanneer gy dom en fchuuw zyt jegens iederëen, die niet onder het getal van deeze weinigen behoort; wanneer gy het gezelfchap, waarin gy de ondeugd meent te vinden, om geen andere reden mydt, dan omdat anderen nog zo goed niet zyn als gy. Misdagen ook dan, gy al te ftrenge Rechters l wanneer gy een liefdenryk vryërdenkend Christen daarom verdoemt, dewyl gy ziet, dat hy eenen ondeugenden, of mogelyk zelfs dien, dien gy dechts met voor verbeeterd houdt, bezocht, met hem fprak, vriendelyk met hem omging, en gelyk Paulus, of nog meer als Paulus — gelyk onze Heer. ook wel aan de

tafelen der tollenaaren en zondaaren zat.

„ Zonder zich tot byzondere omftandigheden 9, en verbindtenisfen, of tot enkele perfoonen en , gezelfchappen te bepaalen, breidt zich de

,» lief-.

Sluiten