is toegevoegd aan uw favorieten.

Alphabetische beschryving van byna agt honderd stokoude menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein-kin deren verwekt hebben, dus te zamen 58 perfoonen, welke alle nog in leven zyn.

Salomon Humphries, oud Tuynier, die, blind zynde, zedert xo jaren, leefde van liefde-giften, ftierf te Londen in Old-ftreet 26 May 1768, oud 105 jaren.

Salomon Rapha'èlLevi, overleed 1771 te Londen, in zyn Logement in St. Gilles, oud 108 jaren.

■Salvetat, een Ambagtsman, ftierf 7 Dec. 1767 te St. Alby, Stift de Lavaur, oud 103 jaren.

Samuel Strohes, weleer een voornaam Koopman op de Levant, ftierf 1779 in zyn 105 jaar in Engeland.

Samuël de Wit, overleed 15 Maart 1773, inden ouderdom van 100 jaren en 12 dagen te Rotterdam, hebbende in zyn leeftyd 4maal als Diaken, en 7maal als Ouderling, in de Gereformeerde Gemeente dier ftad in dienst geweest, en tot 't laatfte toe zyn volkomen verftand behouden,.

Sara Salomons, Wed. van Aron Daniël, overleed te Rotterdam, 29 Oét. 1775, in den ouderdom van ruim 101 jaren.

Sara Secfar, geboortig van de Kaap de Goede Hoop, overleed te Haarlem, in July, in den ouderdom yan 101 jaren en 8 maanden, was Wed. van Gcrrit Stovenbosch.

Sara Pittfon, overleed te Tambridge in 'tGraaffchap Kent 27 Jan. 1768, oud 105 jaren. Zy behield haar verftand tot weinig maanden voor haar affterven.

Sara Pomfrey, eene Wed., overleed 17 Maart 3768, in Shire-lane te Londen, oud 100 jaren.

Saukrs, die tot den ouderdom van 98 jaren herberg gehouden had in de Zwaait te Harborough, in 't Graaffchap Leicester , ftierf aldaar op 't einde van Febr. 1768 , oud 101 jaren.

Schiel,. zekere Boer, geboortig uit Halberftad, heeft 1770 in den zomer , oud wezende in zyn io8fte jaar, in \ Komnglyk Domain-ampt Lesgewangminnen, voor de eerfte maal de kinder-pokjes

gekre-