is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T)s Weetenfchappen. 433 blijk , dat de Wijsgeerte en de Weetenfchappen tot menfchen van een bedaarderen vaster character' werden overgebragt. De Romeinen zouden, fa di opztgt , der Waereld zeer veel voordeel hebben kunnen toebrengen; dan dit wierd, door den oor-

FW inl T dri' V°lkeren > ™hin^ Eem .n de dagen der verbasteringe , en des verde.fs „ de tljden van AuGUSTU

Weetenfchappen, « *«* , fa aanzien; dan d t.den waren, noch toen zelfs, noch naderhand, g ning VOor ernüi,e, diepnafpoorende, en verhene-' ne Weetenfchappen. Den Volkeren in het Westen en Noorden, was en wierd de eer bewaard d L Weetenfchappen tot derzelver waare hoogte gebr * te hebben. Dit toch wi! immers een ieg'elijf, Fe flegts de geringde kennis van het Oosten, e„ der daar z,ch bevindende, Volkeren bezit, gewillig toe! ftemrnen, dat derwaards geen zuiver, geen eflS fchunend licht feonde doordringen; maar 'er alle"" eemge weimge wel fcherpe , maar fnel voorbijgaan de ftraalen eenge warme droomen , eenige oveï-" dreevene mfpannfagen , welken de Natuur nietTon Uithouden en eindelijk eenig onvolmaakt werk kon! de plaats hebben, zoo afgebroken, als het daar 2 moest, waar de grilligheid van den Vorst al! s l en er gevolgelijk geene genoegzaame beftendigheid to zulk een voorneemen , gevonden,wordt, weIks'

E d°atdne,n§ l rd,,dd ™ ^V™^ -Te' Ledaarde , ftandvastige en vrije menfchen moesten d Weetenfchappen, tot derze]ver recht£ ^ " brengen , en deze eer viel, zoo als gezegd is de'

V°;t:het^ -^AbeUn':t

deze