Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET LEVEN VAN

1776.

eenige Officiers zig eens of tweemaal ter week bij den Generaal ramsay begaven, dien men wist , dat aan het Hof verkleefd was, en zij liet aan het Regiment der Lijk wagt verbieden, om tot de wapenoefening, en zelfs tot de monflering zig bij één te verzamelen.

Met deeze voorzorgen nog niet te vreden floot de Rijks-vergadering alle de leden', die niet van de heerfchende partij waren, uit den Raad. Deeze daad van wraakneeming deed niets anders , dan den ijver der oude aanhangers van den Koning aan te wakkeren, en hem nieuwe te bezorgen; want verfcheiden Edelen , die geene beminnaars van het Koninglijk gezag waren, vreesden hetzelve egter minder, dan zij de geweldenarije hunner mededingers haatten. De Graaf axel fersen was onder dit getal. Beroemd door zijne welfprekendheid , en door zijne gehechtheid aan de oude Staatsvorm, keurde hij de nieuwigheden der Rijks-vergadering opentlijk af; maar door gustaaf weinig ontzien wordende, vertrok hij van Stokholm. De Raad hermanson was minder vatbaar, of wierd beter ontfangen. Zijne vermogens en zijn invloed waren voor de ontwerpen van

den

Sluiten