Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2IO Romens Ondergang.

het vervolg , de vrijheid en magt wilde hebben , om deze tooneelen telkens te kunnen vernieuwen.Zoodanig waren deze mannen, die de Waereld onder zich verdeelden ; en wat moest er niet gebeuren , wanneer elk zijn eigen leger hebben moest, om 200 wel tegens den gemeenen vijand , als onderling tegens eikanderen beftand te zijn. Hoe moest het, met de Onderdaanen - met de Wingewesten, welken , onder het beftuur van dezen of genen , gefteld waren , gaan , wanneer er zoo veel gelds, zulke fchatten moesten worden bijeengezameld, — deels om de eigene weelde , welke met de onze in geene vergelijking koomt, en in welke Antonius eene Cleopatra tragtte te overtreffen , te voldoen s deels om de hebzugt te bevredigen ,

nu eens der Soldaaten , dan eens der Raadsheeren , welker gunst men zogt, en dan eens wederom des Romeinfchen Volks , het welk, in deze dagen van bederf, door gefchenken onderhouden , rijkelijk onderhouden wilde zijn , en wel zonder eenigen arbeid ; ja niet flegts onderhouden wilde zijn, maar ook fchouwfpeelen vorderde , welker kosten, heden ten dage, den rijkftcn onzer Vorften zouden affchrikken. Steeds verzoek , en vorder ik , dat hij , die de Waereld , zoo als deze , in de verloopen'e tijden , was , kennen , en , daar naar, den tegenwoordigen toeftand beoordeelen wil, op het character, de gefteldheid des gemoeds en der daaden , welke , bij de Volkeren , en derzelver Beftuur'crs, plaats had , nauwkeurig acht geeve. Het is een onaangenaam en vemeederend denkbeeld , maar het is ook een denkbeeld , dat ons tegens

Ro.

Sluiten