Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M E N O B ï» S T O F F E ï?. 'a$

hét overige had dit geval niets aanmerkelyk ver* fchillends met het voorgaande: de mond is echter een weinig fcheef getrokken, om dat deeze zyde der kaak eenigzins verkort is.

tYFDE WAARNEEM ING:

O F

1NSPECTIO ANATOMICA PATHOLOGICA,'

E'tner doodlyke Hsmorrhagia uteri, verzeld van Polypds uteri.

menigvuldig als de bloedftortingen uit de baarmoeder en fchede voorvallen, zo talryk konnen misfchien ook derzelver verborgene oorzaaken zyn —■ het zal ook niet onwaarfchynelyk blyken, dat in het geval, 't welk wy voorneemens zyn alhier medetedeelen, de oorzaak verborgen, en niet dan a pofte, riori, gisfelyk is bekend geworden; het is ten min* ften zeker, dat men uit geene kentekenen, welken zig, ftaande het verblyf der bloedloozende zieke in ©ns ziekenhuis , opdesden, eenig vermoeden kon de 6 4 heb-

Sluiten