Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mengelstoffen. 7

Heer m. martinet, niet genoeg vermogend was, even zo min ten opzichte der uitwendige, als der inwendige behandelingen en dat ik hierom, beginnende op ce wyze des Heeren martinet, gradatim ben opgeklommen, zo, dat ik eindelyk gelyke deelen waters en Spir. S.a. cc. v.aangelegd heb, tot dat de zweer zodanig zuiver, en de oncaarting der vochten zodanig verbeterd waren, dat ik geene uitwerking ter voltooijing der geneezinge van dat middel alleen verwachcen konde, maar de volkomene fluiting door een goed en beltendig velteken, moest verwachten, van de zogenaamde velteelende middelen, inzonderheid beftaande uit een rnengzel van gelyke deelen Ungt. Epul. scsligtingii, en, Ungt. grys. of iets dergelyks.

Hiermede , en met het inwendig gebruik van iaatstgemelden drank, tot den 24ften January ,1785, aangehouden hebbende, is onze lyderes volkomen geneezen, en heeft ons ziekenhuis den ssften dito, zeer gezond verlaaten , daarenboven heeft zy zig aan my, den 5den April deszelfden jaars, nog in dezelfde gezonde omftandigheid vertoond.

A4 TWEE-

Sluiten