Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VENUSSMET.

1039

krygen, dat alleen -eenige weinige korrels kwik tot haare voorige gedaante wederom keeren, van welke men zo groote hoop niet kon opvatten?

Men zegt gewoonlyk wel, dat de ronde bolletjes van kwik afkeerig van de in dezelve zittende zoutpunrjes , door haare metaal zwaarte, meteen fterk te zamengepunt zuur vermengd, al het te zamen geronne, welke zy te gemoet komen meer ontbinden, als het kwikzilver alleen vermag, maar wanneer de kwik in fterk water ontbonden, door de peekei van zeezout word nedergeftoten, en dan verfcheide maaien met water word afgefpoelt, is de poeder, op de bodem van het vat zinkende , byna zonder fmaak en zagtaartig; nochtans zyn twintig greinen, ja en noch kleinder hoeveelheid fomtyds, met verdeelde giften toegediend, genoegzaam, om de kwyling te verwekken.

Maar 'er is een andere kracht in de kwik*verborgen , dat zy zo zagtaartig en zagt fchynt. want zonder 'er iets by te doen , verfchaft zy door dezelve enkel in een zeer zuiver glafe vat te wryven, een zagt, zwart, zeer fyn , van een fcherpe metaalachtige fmaak zynde, dat eenigzints naar koper fmaakt, poeder, de kwik door een-en-zestig r.ederdruppingen zeer zuiver gemaakt, heeft een grooter hoeveelheid van zodanig poeder uitgelevert. maar ook de kwik in de kegelswyze kroezen met een platte bodem, met een omgekeerd fcheiglas gefloten , geduurende verfcheide maanden aan de hitte van ) 80 graden blootgefteld, heeft een poeder uitgelevert, dat in allen opzigte zodanig was. door de enkele nederdrupping in een zeer zuivere glaze kromhals, ontftond uit de levende kwik een rood, blinkend, zeer wryf baar poeder , van een allerfcherpfte metaal, walgagtige, doordringende fmaak, die men naauwlyks uit de mond konde kwyt geraken, het menfchelyk lichaam langen tyd fterk beroerende, en tot ontlastingen bereidende, alle de poeders nochtans, zo fcherp, het gantfche lichaam zodanig beroerende, zonder'er iets by te doen, worden uit de zuivere kwik voortgebragt, het zy door een werktuiglyke fchudding, of door de uithaling in zoda-

Sluiten