Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|D*m VOORREDE van din

zoek naar deeden , verzweegen hebben. Zij hebben alles niet alleen den Landheeren , in' welkers landen zij den heidenen het Evangelie predikten , en derzélver aangeftelde Colkgien , genoegzaam en tot voldoening bekend gemaakt; maar ook veelen anderen , buiten de Gemeente , die gaerne van alles wilden onderrecht worden, deelden zij hunne verrichtingen volvaerdig mede. Van de ftuksgewijze berichten, den Budingfche Verfamelingen ingelafcht , en dus het gemeen bekend gemaakt, wri ik hier met eens fpreeken. Daar en boven vertoont zich hun arbeid op alle' plaatfen , daar Gemeenten uit het heidendom geplant zijn, aan het oog van ieder een, en de vruchten moeten bewijzen of de boom goed dan kwaad zij , of de grond naar den regel.des goddelijken Woords geleid , en op denzelven, overeenkomflig met den waaren Evangelie-weg, gebouwd worde.

I Om dit in het volle daglicht te ftellen zou men zich kunnen bedienen van zeer veele voortreffelijke getuigenlijn , die door oog-getuigen buiten onze Gemeente ter behoorlijke plaatfe aan hunne Heeren op derzelven begeeren, zo wel mondeling als fchriftehjk,_ gegeeven zyn. Doch de omff andigheid van den tijd, waarin wij ons thans nog bevinden, gedoogt zulks nog niet. Derhalven zal ik den leezer voor ditmaal alleenehjk wijzen naar het getuigenis van den Heerban Lorens Car/iens, Dir-e&eur'der .üeenfche Weft-Indifche Compagnie op het ijland St Thomas, vervat rh deszelfs Declaratie nopens den arbeid der Broederen op het zelfde Tland, welke in de Budmgjche Verfamelingen 2de deel , bladz. 197 tot MS, te vinden is; (*) en dan nog drie getuigeniffen

■ " aan-

(*) Miffchien kon de genegene leezer ook merkelijk lick

bek».

Sluiten