Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CLEMENS XIV. 19 naar de vcrfcheidenhcid der regeeringsvormen: de Romein, immers, heeft geene overéénkomst met den Gcnuees, noch de Venetiaan met den Napolitaan; maar men kan van Italië, als van de gehccle waereld, zeggen, dat het, buiten een gering onderfcheid, op de eene plaats is als op de andere: een weinig goeds, een weinig kwaads.

Ik zal u even min wegens de aangenaamheid der Italiaanen voorinneemen, als wegens hunne liefde voor kunften en weetenfehappen; wanneer gy met hun gemeenzaam omgaat,zult gy ras beide ontdekken; gy zult hierin, boven alle anderen, flaagen, daar men zich in uw gezelfchap verlustigt, en altyd genoegen zal vinden in u te betuigen, dat men is uw nederigfte en gehoorzaamfte dienaar.

Ik hebbe my van een ledig oogenblik bediend, om u een denkbeeld van myn Vaderland te geeven; het is niet meer dan eene ruwe fchildery, daar het onder eene andere hand een bevallig llukje zou geworden zyn: het onderwerp was wel der moeite waardig; maar myn penceel is niet fyn genoeg om het uit tc te voeren.

Rome, 12 November, 1747»

B 2 DER*

II.

brief,

Sluiten