Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CLEMENS XIV. 237 kiglyk vervuld zyt. Treed, gelyk een geheel nieuw mensch, den weg in, dien de Overlevering u zal openen, en gy zult geheel anders oordeelen. Beroep u, van uwe vooringenomenheid, op u zeiven, want gy zyt het niet, die tot nog toe uitfpraak gedaan hebt. Wat my aanbelangt, ik handele waarlyk volgens het geen myn hart en myn verftand my zeggen, wanneer ik u verzekere van alle de uitgeftrektheid myner genegenheid, met welke ik altoos zyn zal uw dienaar, enz.

De Kard. ganganelli.

Rome, 29 Novemb. 1768.

CXXIX. BRIEF.

Aan myn Heer den Graaf * * *.

T^e aanmerkingen, myn Heer de Graaf, die gy maakt, over den tegenwoordigen toeftand der onderfcheidene Hoven van Europa, zyn zeer verftandig. Men bemerkt, dat gy ze volmaaktiyk kent, en dat gy, zonder toegang te hebben tot de Staatsvertrekken der Vorften, zo goed als iemand weet wat daar omgaat.

Het is eene fchoone zaak in zyne Eeuwe hoog genoeg verheven te zyn om ze wel te kennen, en de dryfveeren gewaar te worden, die de

per»

CXXIX.

brief.

CXXVIII.

erief.

Sluiten