Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

866" Zeeland.

■ En tot het laatfte: de Eilanden: Schouwen: Düiveland-: Thoolen: met Nieuw Fosmaar: PilippelanD: en een- gedeelte van Ovekïxakkee;- naamlyk, het Dorp Zommelsdyk.

In de Befchryvïng der byzonderë plaatzen dézer Provincie-, zullenwe den zeiven Weg, als in die der voorfge Provinciën, in na-a n : beginnende, met de zes Stemmende Steden: en wel,eerft, met

MIDDELBURG. Byaldien de overleveringe, welke wil, dat deze Stad, haaren oorfprong en naam zoude hebben, van Metellus , een Roömfch Veldoverften , eenigermate jnogte ftant grypen; zo zoude dè naam, in 't Latyn, Metdhburgum, behooren te worden uitgefproken: dan, men tel'd "dit voorgeven, met recht, ondcr.de verdichtzelen. Dat echter een zekere Burgt, óf Slot, de-eerfte gelegenheid té Stichting dezer Stad gegeven hebben, blykt genoegzaam, uit deszelf's /rapen; h -welk een' Burgt vertoondmaar, waarom dan de naam Middelburg niet, gereder afgeleid, van de gelegenheid dezér Burgt, omtrent in 't midden des E;lands IVahberen? Dit is het gemeen gevoelen der hedetf■daagfche Aardryksbefchryveren; die daarom den Latynfchen naam liefft , Medioburgum, :of Medium Caftrum, willen uitgefproken hebben. Dit is toch de echte Latynfche vertaaling van't naamwoord, Middelburg. En dewyl, behaiven deze-, noch, een andere Stad of Steedje' van dien zeiven naam, in O'oftenryks Vlaanderen, niet verre van Sluis', lïgt; zo word deze Stad gemeenlyk omfchïeven, als Middelburg, in Zeeland.-

Ten aanzien der grootte, behoeft deze Stad vo'or weinige Steden in de Nederlanden, te zwichten: 't.welk, uit 't getal der Huizen is aftenemen; die,. ingevolge de lyfte des jaars 1739, bedroeg, 3885. Daardoor, mag men 't' getal der Inwooneren , op omtrent 25300 begrooten. . . Ook kan ze, ten aanzien der Stronten, Markten en 1 Gebouwen , voor eene der fraaifie Steden in onze Nederlan'den, doorgaan: welker Inwooneren taamlyk welvaaréri ter Joorzake van den Koophandel; die aldaar meer, dan in de meelle andere Zeeuwfche Steden bloeid.

'Zy

Sluiten