is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z E E L A' N D. 859

rén vroeger, by elkander gebracht waren, ter oprechting van dat Slot, "t welk gediend zou hebben, om de Borgers van Vliffingen onder bedwang te houden. Dan, dit voortreflyk gebouw is den 14. Jan. 1749, geheel afgebrand. In de Hennip , Touwen , Zeilen en andere Scheeps gereedfehappen van't daar by ftaande 'sLands Magazyn, brand ontftaande, door de onvoorzichtigheid der werklieden , doeg de vlamme, dooreen Herken Zuidweftcn wind, fchierlyk over, tot dit. Prinfe Huls; 't welk teneenemaal daardoor vernield werd.' Men zegt, dien brand 't eerft ontdaan te zyn, dooreen'der werklieden ; die gevulde Handgtanaaten, van de Oorlogsschepen in dit Arfenaal gebracht, willende ledig maken,ten einde 't kruit des te gereder daar uit te doen, twe Handgranaten tegen elkander klopte, 'twelk dezelve vuur deed uitgeven, waar door, niet alleen deze, maar ook andere gevulde Handgranaaten , terftond waren in brand gevlogen. AUerhevigft was deze brand: voornaamlyk, ter oorzake der menigvuldige tonnen gevuld, met Pik en Teer, Hout, Turf en andere BrandftofFen. Om die reden, was de bekommering zeer groot, dat de geheele Nieuwe Stad te gelyk in kooien zou gelegt geweeft zyn ': dan, aan de rondom ftaande Borger Huizen, was zeer geringe fchade toegebracht. In 't midlyke, mag die verfchooning worden toegefchreven aan de felheid van den l-Vind; die de vonken en brandende ftukken, tot zo een hoogte- eu met zo een groote fnelheid, over de huizen heen dreef, dat genoegzaam geene daarop konden neder vallen. Alleen bleef een ftuk brandend Zeildoek aan den Toren der Oo/ler Kerk hangen; waar door dezelve, believen de Kerk , mede in brand geraakte, en in afTche gelegt werd. Men heeft bevonden, dat de fchade, die in den beginne op 5, of 6 tonnen gouds begroot werd, voor geen millioen guldens zou konnen herfteld worden.

Ooftwaard van het Prinfe Hof, aan de overzyde der Nieuwe Haven, ziet men eene ruime Scheepstimmerwerf'.

De andere meeft merkwaardige openbaare gebouwen, te Vliffingen, zyn: het Oostersch Huis; ftaande ten weften , aan den ingang der oude Haven; een groot gebouw,'twelk dien naam noch behouden heeft, dewyl, eertyds, de Kooplieden uit de Oofterfche Landen, en ook, vermoedelyk,uit •de Ooftzée, aldaar hunnen intrek plagten te nemen : de •Beurs; daar dicht by ftaande, aan de eerfte Brugge, door welke men over de oude Haven gaat; een Gasthuis; 'twelk ia oorlogstyden diend, tot onderhoud van gekwetfte enverlii 3 niing-