is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEELAND. Ut

met voordeel vertierd werden. Dan, na dezen oorlog, heeft de Koophandel aldaar zeer gekwynd: 't welk ten gevolge had, dat veele Ingezetenen naar elders vertrokken- en veele. huizen der Stad ledig zyn geworden. De Handel, die daar noch heden meelt in zwang gaat, word gedreven, op de Kuil van Guinee, in Slaven, Olyphantstanden, Stofgoud,endergelyke: als mede, op Suriname, Kurafau, St. Euftatius en andere plaatzen van de Welt-lndie, in Koffiy, Zuikcr, Kahau- enz.

Men heeft, in den jare 1767, te Vliffinge, eene Genootfchap van 'Geleerdheid opgerecht; welke onder den titel van het Zeeuwsch Genootschap bekend is, en goeden opgang maakte. De Direkteurs van het zelve zyn jaarlyks gewoon ; gelyk die der Hollandfche Maatfchappy der Wetenfchappea te Haarlem; jaarlyks, een gouden Penning ter hand te Hellen , aan dien, die een opgegeven Vraagftuk, meelt voldoende beantwoord heeft.

Vliffingen een Zee Stad- en te gelyk de eerfte voor aan liggende Grensvefting aan de Zeekant zynde, dienendeter verdediging van den ingang der fVefter-Schelde; is, daarom, ook in vrede's tyd, voorzien van eene Krygsbezetting; beftaande gemeenlyk, in een Bataillon voetvolk; uitgezonderd , dat ééne Kompagnie, daar van naar Goes gedetacheerd word. Dan, zodanig Bataillon blyft daar, niet langer,dan. één jaar liggen; wanneer 't telkens door een ander word afgeloft: ter oorzake (zo gemeend word,) der ongezonde Luchtsgefteldheid; welke, echter, niet zo zeer te fchroomen is, ten aanzien van Vlissingen, noch van Veere, dan wel van Sluis , Sas van Gent ; Hulst en andere Veftingen in Staats Vlaanderen; die deze jaarlykfche verwiffeling van Gu« arnifoenen, met Zeeland, gemeen hebben. Deze Vliffingfthe Krygsbezettinge ftaat, onder het bevel van een' Kommandant en een Plaats Major.

Behaiven 't Krygsvolk, kan ook de Borgery des noods on> der de Wapenen gebracht worden. Alle de Borgers, die tot de Schuttery behoren, zyn in XII. Kompagnien afgedeeld.; die elk hunnen Kapitein Lieutenant en Vendrig hebben; en die famen onder het bevel ftaan, van twe Kolonels, (welke zyn de regeerende Borgemeefteren, in der tyd,) twe Lieutenant Kolonels, en eenen Major. Eén der beneden vertrekken van 't Stadhuis, is de plaats, waar de Borger Officieren, by fommige gelegenheden, vergaderen: het welk, ora éie reden de Krygsraads-Kamer word genoemd.

lil 4. De