Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerrede over

,, liet doen van Gods wil; door dadelijke oefening

„ van Godvrugt en liefde." het geloof, zo het

de werken niet heeft, is bij zig zeiven dood, gelijk het lichaam zonder geest dood is (Jak. 2: 17. 26.) —> een iegelijk, die deze hope op Hem heeft, die reinigt zin zeiven, gelijk Hij rein is (ijoh. 3: 3.) — in jefus Christus heeft geene bejnijdenis noch voorhuid eenige kragt (betekent iets of werkt iets uit) maar het geloof door de liefde werkende (Gal. 5: 6. vergel. i Joh. 5: 4. 5.)

5. ,, Eindelijk vinden wij in het Euangelie

verfclieiden' lesfen en uitboezemingen, betrekke,, lijk de voortduuring, de vermeerdering en de vol-

making des geloofs: die ons leeren, dat ook die ,, tot den aart en de eigenfhappln van het opregt

,, zaligmakend geloof behooren." Indien gij

in mijn woord blijft, zei Jefus, zoo zijt gij waarlijk mijne Discipelen (Joh. 8: 31.) blijvet in mij, en ik in u (ik zal in u blijven!) die in mij blijft die draagt veele vrugt. Zonder mij, kunt gij niets doen (Joh.

35: 4—7.) 't geen gij, fprak Joannes, van den

beginne gehoord hebt, dat blijve in u, zoo zult gij ook in den Zoon en den Vader blijven! En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, het eeuwig leven (ijoan. 2: 24. 25.) Bier verklaarde Pau-

lus zijnen Efeziërs: Ik buige mijne knien tot den Vader van onzen Heere J. C, op dat Hij u geve, naar den rijkdom zijner heerlijkheid, met kragt verkerkt te worden naar den inwendigen menfche: op dat. Christus door het geloof in uwe harten woone,

ev.

Sluiten