is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Öchtènd Gebed.

red: Gy hebt my in het leeven behouden, ot dat ik niet ten grave zoude daalen.

5. Zingt den HEERE, gy Zyne gunstgenooten! looft Hem ter gedachtenisfe Zynei Heiligheid.

6. Want Zyne gramfchap duurt Hechts een oogenblik, en Zyne gunst het eeuwig leeven; des avonds nadert de droefheid, en des ochtends ontwaakt men met vreugdgezangen.

7. Ik zeide wel in mynen voorfpoed .- ik zal nimmer dwaalen,

8. (Want,) ó HEERE! Gy had myne ver* hevene macht door Uwe Goedgunstigheid bevestigt : maar toen Gy van my afweek was ik verflagen.

9. U, ö HEERE! riep ik aan: en U fmeekte ik.

10. Tot wat baat zoude het myne ziele ftrekken als ik ten grave daalde ? zoude het ftof U looven, of Uwe Waarheid verkondigen ?

11. Hoor my genadiglyk aan, ó HEERE\ en vergun my Uwe byftand.

12. Gy hebt myne weeklagt in vreugdgefchal verkeert, en mynen rouw in vergenoeging herfchapen.

13- Op dat myne ziele onophoudelyk Uwe eer zinge, ó HEERE myn God! zal ik U eeuwig looven.

»-m "iït?

1. Pfalm Davids. Myne ziele en al wat in 1 wy is, loove dert HEERE en Zyn Heiligen Naam.

D ö

1