is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ochtend Gebed.

snaar het befluit des HEEREN is ftandvastig.

ii. Zynen raad zal altoos beftaan, en 't geen Hy beflooten heeft, alle genachten verduuren.

9. Daar het Al door Zyn woord 't weezen ontfing, en door Zyn gebod alles bevestigd wierd.

13. De HEERE heeft Zion verkooren, het behaagde Hem, aldaar Zynen Zetel te plaatfen.

4. Hy heeft Jacob tot zynen gunsteling aangenomen ; Israël, om Hem tot eigendom tê

ftrekken.

14. Want de HEERE zal Zyn volk niet afftaan, noch Zyn erfdeel nimmer verlaaten.

38. Hy, den Mededogenden (God) zal de zonden vergeeven: Hy zal (ons) niet verdelgen: maar Zyne gramfchap verzachten, en Zynen toorn niet ontfteeken.

10. Verhoor en verlos ons, ö Hemelvorst! ten tyde dat wy U aanroepen.

ré»

, 5. Welgelukzalig die Uwen Huize betreeden: Zy zullen U geftadig looven, Sela!

15. Welgelukzalig het volk dat de Hemelfche Zegeningen geniet, en wiens God, den HEERE is.

1. Lofzang Davids,

6 Hemelfche vorst! ik zal U verheffen en Uwen H: Naam eeuwig looven.

1 2. Ten allen tyde zal ik Uwen H: Naana geftadig eerbiedigen.

Pf.

XXXIiL

CXXXIL,

XCIV. LXXVIIL

XX. 3 Pf.

LXXXIV, CXLIV.

CXLV,