is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avond Gebed voor dep Sabbat. 185

ronp Tm

Ter eere van Uwen (Goddelyken) Naam hebt Gy den zevenden dag, het einde des! Scheppingswerk, geheiligt, en boven alle tyden verheerlykt, volgens de woorden Uwer H. Wet:

1. De Hemel en Aarde en gantsch hun heir wierden volbragt.

2. God voltooide op den zevenden dag hec werk dat Hy gefchapen had ; en ruste op den Sabbat na al het Scheppingswerk.

■ 3. Hy zegende en heiligde dien zevenden dag , dewyl Hy rustte na al het werk,'dat Hy gefchapen had om het te doen beftaan.

Zy die den Rustdag vieren en dien als eenen heugelyken dag aanmerken, verblydcn zig in Uwe Opperheerfchappye. Het volk dat den zevenden dag eerbiedigt, erlange door Uw heil de verzadiging en vergenoeging: want Gy, (ó God!) fchepte behaagen, dien (Rustdag) te heiligen, en ter gedachtenisfe van 'tScheppingswerk, den Eernaam van wenfchelykften der dagen te fchenken.

ó Onze en onzer vaderen God! het vieren van onzen 'Rustdag zy U aangenaam! 'heilig ons door Uwe Geboden; gun ons een aandeel in Uwe H. Wet; verzadig ons door Uwe Goedertierenheid; verbly onze zielen door Uwe Zaligheid, en zuiver ons herte op dat' wy tf Li waarheid mogen aanbidden. 6 HEERE'onM 5

Gen: II,