Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

Pf: XXXIII.

OCHTEND GEBED VOOR DEN SABBAT.

Men leest het ochtend gebed gelyk dagelyks tot nöfiW ^VO bladz. 56. en als dan begint men het volgende.

1. öIR^echtvaardigen, juicht den HEERE! het voegt u, Oprechten! Zynen Lof te verbreiden.

2. Pryst Hem op de harpe : pfalmzingt Hem Op de luit en het tienfnaaren-tuig.

3. Wydt Hem een nieuwen lofzang: vermeng de fpeeltuigen met het zang-choor.

4. Dewyl Gods Woord oprecht is, en alle Zyne werken (vol) waarheid zyn.

5. Hy bemind de zuivere rechtvaardigheid; den Aardbol is van Zyne Goedertierenheid vervult.

6. Op Zyn bevel wierden de Hemelen, op Zyn Goddelyk Gebod , geheel hun heir gefchapen.

7. Hy heeft de Zeeën in eenén plas verzaamelt, en de afgronden tot deeze waterfchatten beftemt.

8. Het gantsch Aardryk vreeze Zyn Alvermogen : dat alle beWooners van 't Heelal, Heiri met ontzag eerbiedigen.

9. Daar het Al door Zyn Woord het weezen omring, en door Zyn Gebod bevestigt wierdi

Sluiten