Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Groenlandfche Hiftorie V. B.

„ van hen maakten in 'tjaar 1715 een verbond, om de „ heidenen te bekeren, en wel iri 't byzonder zulke hei„ denen, met welken zig niemand anders bemoeijen zou„ de. Zy waren eigentlyk niet van begrip, dat zulks of „ iet dcrgelyks door hen zeiven ter uitvoeringe zoude ge„ bragt worden; want zy waren beiden voor de grote we„ reld gefchikt, en begrepen zeer wel, dat gehoorzam te „ zyn hunne zaak was. Zy hoopten egter , dat God

hen zulke lieden, die tot zaken van zo veel gewigt de „ vereifehte gaven en bekwaamheid hadden, aanwyfen, „ of zelve tans reeds door hunneu dienft onder hunne Me» „ de-Studenten toebereiden zoude. Uit dien hoofde wa„ ren deze jonge Heren gedurig daar op uit , dat zy „ hunne Mede-Studenten, waar het pas gaf , een in„ druk zogten te geven van dien God, die zyn leven voor „ ons overgegeven heeft „.

Schoon nu de zo even gemelde jonge Heren naderhand van elkander afraakten, en flegts de ene, die met den Heer Graaf een verbond ter bekeringe der heidenen gemaakt had, door zonderlinge wegen zodanig geleid werdt, dat hy weer by den Heer Graaf kwam; de indruk egter, welken deze zaak in het hart van den laatften gemaakt had , volgde hem op de hoge School te JVittenberg, op zyne reizen, en in de Regering te Dresden. By alle gelegenheden, vooral by deszelfs verblyf in Holland, zogt hy onderregt te worden van den toeftand der heidenfchc volkeren, en wegen en middelen te vinden, om het Evangelie van Kriftus onder hen te brengen. Dit deed hy egter zonder'er veel ophefs van temaken, en openbaarde zyn oogmerk ten dezen opzigte aan niemand, dan aan zyne boezem-vrienden. Doch zyner Gemalin openbaarde hy reeds by 't begin van derzelver huwelykfe verbintenis, in ene met haar en de haren voorafgaande affpraak , het gehele oogmerk,dat hy zig als een doelwit van zyn loopbaan door den tyd voorgefteld had, en dus ook zyn voornemen, om zig aan den dienft des Heren in't gemeen, en in 't byzonder onder de heidenen , tot welken hem te eniger tyd ene opene deur mogt vergunt worden, op te offeren.

Hiertoe zag men toen nog gene gelegenheid, des deze zaak in de eerfte jaren na het bouwen van Herrnbut tot op het jaar 1728. onaangeroerd bleef. Omtrent dezen tyd was 'er te Jena ene byzondere opwekking onder de Ma* gifters en Studenten. Onder het lezen van de heilige Schrift i - • en

Sluiten