is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie; of, Tegenwoordige staat van Groenland, en Straat Davids.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefteldheid der Groen). Gemeente. 331 aan hunne harten te letten. Men tragt, wel is Waar, tevens , om hen ettelyke voorname ftukken der Knftelyke Leer , vooral de Apoftolifche Geloofs-belydemffe met de verklaring van Lutheraan buiten te doen leren, men eiicht zulks cpter niet als iet, dat noodzakelyk is, vooral met bv oude lieden; neen, men vergenoegt zig daar mede, dat ze, van't geen zy van de waarheid begrypen, en van den grond der hope, die in hen is, op ene vrye en katechetifche wyze rekenfchap kunnen geven. En hier omtrent ziet men meer op het verlangen en de opregtheid van t hart, dan op de vermogens van 't verftand en de gehcugeniffe, of flegts op de vaardigheid en gladheid van tong.

Dat nu onze Miffionariffen zo weinig werk maken van het van buiten leren , en zig vergenoegen met 't geen hunne leerlingen uit de onderwyzingeh voor en na den doop onthouden, daar van zal miffchien dit de reden zyn, dat ze met leedwezen gezien hebben, hoe weinig, in t midden der kriftenheid, het moeijelyke en langdurige van buiten leren , het vaardig opzeggen uit meer of min kleine en grote leer-fchetfen, tot verlichtinge van het verftand,men zwyge tot veranderinge van 't hart, of tot een dadelyk en wezendlyk kriftendom, gewonelyk toebrengt. En dit zullen ongetwyfelt alle opregte ziel-verzorgers, vooral op de dorpen, beft weten cn met leedwezen toeftemmen.

Ondertulfchen moet ik by deze gelegenheid aanmerken, dat nu reeds vele Groenlanders van beide kunnen, die by de Broeders opgewaffen zyn, en in derzelver fcholen vaardig hebben leren lezen, vlytig den ouden in de huizen voorlezen, waar door de laatften meer van buiten leren, dan wanneer ze tot het van buiten leren , als tot ene plicht-oeftening , op ene meefterachtige wyze aangezet worden. Want de genegenheid tot de zaak maakt ze ligt. ' . '

Dewvl het nu dus by onze leerlingen niet zo zeer op ene uitgeftrekte ltennifie , als op een hartelyk gevoel en eenvoudige belydenis van hunnen onzaligen toeftand, gepaard met een opregt verlangen naar de heilgoederen van het Koningryke Gods, aankomt, zokan het gebeuren, dat

de