is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De betee kents vai den naaa %Ahamn,

185 De bergen van Palejlina.

verfcheiden oorden elkander zeer ongelyk , terwyl dit gebergte dan eens nader by, ea dan weêr verder daar van af blyft. De

Antilibanus,

begint ook aan de Zee by Tyrus , doch ten zuiden der rivier Cajimicb, en ftrekt zich noord-ooftwaard , door Syrië, ter lengte van omtrent 40. uuren gaans. Deze word Anti-Libanus genoemt, met het bygevoegde Griekfche voorzetzel #'vt), betekenende tegen over, wyl dit gebergte tegen over den rechten Libanus ligt , zynde die beiden van elkander gefcheiden door een groote vlakte, die Ko»aij xu^ia, dat is, het Holle of Lage Syrië genoemt wierd, volgens Strabo, ( Geogr. Lib. XVI.) T welk ook door den Heer Maundrel , die deze beide gebergten , op zyne te rugreis van Jerufalem naar Aleppo, tot twe malen dwars overtrokken is, beveftigt word. ( Zie zyn Reize, bladz. 150, 151, 152- en 178. I79-)

Uit deze befchryving ziet men klaar, dat het gedeelte van dit gebergte , 't welk Ifraëls land aan de noordzyde bepaald, eigenlyk de Antilibanus zy.

Van dit gebergte hebbenwe verfcheide aanmerklyke zaaken optegeven.

De Hebreen, fchryven denzelven 1135"?, (Lebaa[non) en de Taalkundigen leiden dezen naam af van ihet woord }tl, het welk de betekenis heeft van wit zyn , ter oorzake , dat de toppen van dit gebergte altoos zich wit vertonen , door den fneeuw * met welken zy, zelfs in het midden van den zomer bedekt

bly-

*. Dus ftaat de Libanon hierin gelyk met het Alpifcbe gebergte, 't welk Itdie van Vrankryk en Zwitferland affcheid, by 1 de Duitfchers, de Alben geheten. Zo men meent, ub aUo Colore nivium, dat is, van de witte koleitr d« fnteuw, die dit ge-' bergte bedekt,