Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï7

tiET ifte HOOFDSTUK.

VAN DÉ

VERSCHEIDEN DEELÈN DES

JOODSCHEN LANDS,

En, in 't by7,onder, van

J U D E Ë.

r^fU^Iedert Gods 'uit de landen ^er SaJ>y~

aSwk lonifcbe heerfchappy, mee yerlof van Cy"|^|iyk rus, den Koning van Perfie , naar hun fiH^Mi/^ vaderland, te ruggekeerd was ; kon de onderfebeiding dezes ganfehen Lands, in XII. Deelen , naar her. getal der XIL fiammen Israfls, (die eertyds deszelfs byzondere oorden bezeten hadden,) met geen de minfte gevoeglykbeid , weêr worden ingevoerd. Wel was dit doenlyk geweeft , byaldien alle die XII. ftammen ifraëls , gezaamlyk, zich weêr naar dit vaderland begeven hadden : hoewel wy denken, dar, in zodaanigen gevalle, ook , in die verdeeling, eenige verfchikking zou gemaakt geweeft zyn; naar het nieuwe voorfebrift, het welk God, aan Ezecbièï, .toen die in Êabel was , desaangaande, ter hand geftelt had, Ezecb.XLVIlI. Doch , dewyl de meeften dezer ftammen , van het verlof, hoewel door Cyrus , aan den-eenen, zo wel, als den anderen , verleend , zich niet bedienen wilden; en meer ïuft betoonden, in die vreemde Landen , door welken ze verftrooid waren, te B bly

Nadat dè Joden uit Saiel wa•en weergekeerd.

Sluiten